automatyczne

Encyklopedia PWN

ekon. środki wmontowane w system gospodarczy, niezależne od bieżącej polityki państwa, stabilizujące rozmiary globalnego popytu i łagodzące amplitudę wahań aktywności gospodarczej w cyklu koniunkturalnym.
proces zachodzący w systemach komputerowych lub — rzadziej — w specjalnie zaprojektowanych układach automatycznych
w dydaktyce komputerowo wspomagane uczenie, w którym uczeń odpowiada na pytania testowe z określonej dziedziny zadawane przez komputer, a komputer ocenia poprawność odpowiedzi i stosownie do tego dobiera kolejne pytania lub instrukcje naprowadzające ucznia na prawidłową odpowiedź;
sterowanie za pomocą urządzeń sterujących (bez udziału człowieka);
lotn. urządzenie sterujące automatycznie statkiem latającym na podstawie poleceń wydanych przez pilota;
karabin samopowtarzalny wyposażony w przełącznik rodzaju ognia (ogień pojedynczy lub ciągły);
techn. samoczynne zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji o stanie obiektów (przedmiotów, procesów) w celu wykrywania sytuacji wymagających odpowiedniej reakcji układu sterowania automatycznego;
urządzenie sprzężone z aparatem telefonicznym, przeznaczone do automatycznego odzewu na połączenie z abonentem wywołującym (odtwarza uprzednio nagrany komunikat słowny) i do zapisu informacji przekazywanej przez tego abonenta w trakcie połączenia;
sternik automatyczny, samoster, autopilot,
żegl. urządzenie do samoczynnej kontroli i utrzymywania statku wodnego na zaplanowanej drodze lub zadanym kursie (kącie drogi; kurs statku).
broń, w której praca gazów prochowych służy nie tylko do nadania prędkości pociskowi, ale też do przygotowania następnego wystrzału i ewentualnie oddania go.
urządzenie do zadawania sypkich pasz;
obrabiarka automatyczna, automat obróbkowy,
obrabiarka (zwykle sterowana numerycznie) wykonująca samoczynnie wszystkie czynności związane z obróbką (też zamocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego);
regulacja będąca sterowaniem w układzie zamkniętym ze sprzężeniem zwrotnym, realizowanym przez urządzenia techn. sterujące (bez udziału człowieka).
psychol. pojęcie w ścisłym sensie, trudno definiowalne, odnoszące się do poczucia przeżywania specyficznych stanów mentalnych (zjawisk psychicznych); człowiek dzięki percepcji orientuje się w otoczeniu, dostosowuje swoje działania do znaczenia zdarzeń, ale również zdaje sobie sprawę z treści własnych przeżyć psychicznych (doświadcza własnego „ja”) i samego faktu ich doznawania.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
urządzenie elektr. do prania odzieży i in. wyrobów z tkanin i dzianin;

Słownik języka polskiego PWN

automatyczny
1. «działający samoczynnie, za pomocą odpowiedniego urządzenia»
2. «wykonywany lub regulowany za pomocą automatu»
3. «wykonywany lub powstający bez udziału świadomości i woli»
4. «będący nieuchronnym następstwem lub naturalną konsekwencją czegoś»

• automatycznie • automatyczność
nawigator automatyczny «urządzenie do automatycznego wyznaczania położenia geograficznego statku lub samolotu»
ołówek automatyczny «pręcik grafitowy w oprawce, dający się wysuwać dzięki odpowiedniemu mechanizmowi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia