aktywowana

Encyklopedia PWN

węgiel aktywowany, węgiel aktywny,
czarna substancja o dobrze rozwiniętej powierzchni, odznaczająca się bardzo dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi;
folia stosowana jako podłoże drukowe w procesach drukowania.
adsorpcja
[łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
substancje umożliwiające, wzmagające lub ochraniające aktywność katalityczną enzymów;
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
scyntylacje
[łac.],
fiz. krótkotrwałe (10–9–10–4 s) błyski świetlne powstające przy przechodzeniu cząstek naładowanych przez substancje zw. scyntylatorami (mogą być gazowe, ciekłe, stałe, np. siarczek cynku ZnS lub siarczek kadmu CdS aktywowane srebrem, jodki metali alkalicznych aktywowane talem);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia