aktywowana

Encyklopedia PWN

genet.:
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
cykliczny AMP, cAMP, 3’,5’-cykliczny kwas adenozynomonofosforowy,
nukleotyd, w którym jedna cząsteczka kwasu fosforowego estryfikuje dwie grupy hydroksylowe (3’ i 5’) reszty cukrowej adenozyny;
deaminacja, deaminowanie,
biochem. enzymatyczne usuwanie grupy aminowej z zasad azotowych (w wyniku działania deaminaz) oraz aminokwasów w komórce;
zdolność katalizowania reakcji biochemicznych właściwa białkom z grupy enzymów
gammakamera, kamera gamma, kamera scyntylacyjna,
urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewn., umożliwiające także ocenę ich czynności fizjol. (lub patologii), wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów (najczęściej technet 99mTc) wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia