Kodowanie

Encyklopedia PWN

kodon, triplet,
genet. sekwencja 3 nukleotydów w łańcuchu DNA lub mRNA kodująca pojedynczy aminokwas w białku;
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
falka, ang. wavelet, fr. ondelette,
mat. ważne i użyteczne narzędzie współcz. matematyki stosowanej: funkcja Ψ zmiennej rzeczywistej nazywa się f. (lub matką-f.), gdy rodzina funkcji uzyskanych z niej poprzez skalowanie i przesuwanie Ψn,k(x) = 2n/2Ψ(2nx – k), gdzie n i k — liczby całkowite, stanowi bazę ortonormalną przestrzeni L2(ℝ) funkcji całkowalnych z kwadratem na osi rzeczywistej, tzn. gdy dowolną funkcję f(x) z przestrzeni L2(ℝ) można przedstawić w postaci szeregu f.: f(x) = an, kΨn, k(x).
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia