• Na czasie
  Klimatyczne pory roku — okresy klimatyczne: wiosna, lato, jesień, zima, będące następstwem ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki, w wyniku czego zmienia się nasłonecznienie poszczególnych obszarów Ziemi.
  Astronomiczne pory roku są określane ruchem Słońca po ekliptyce (w przybliżeniu pokrywają się z klimatycznymi porami roku); przekroczenie przez Słońce punktu równonocy wiosennej (ok. 21 III) rozpoczyna wiosnę na półkuli północnej (jesień na półkuli południowej); moment przesilenia letniego (ok. 24 VI) jest początkiem lata na półkuli północnej (zimy na półkuli południowej); moment przejścia Słońca przez punkt równonocy jesiennej (ok. 23 IX) to początek jesieni na półkuli północnej (wiosny na półkuli południowej); zimę na półkuli północnej (lato na półkuli południowej) rozpoczyna moment przesilenia zimowego (ok. 22 XII).

 • Warto wiedzieć
  Według definicji sformułowanej w Konwencji Ramsarskiej, obszary wodno-błotne są to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne naturalne i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m. Inne definicje zawężają zakres pojęciowy mokradeł do obszarów, gdzie czynnikiem decydującym o właściwościach i produktywności gleb, a także o zbiorowiskach roślin i zwierząt jest nasycenie wodą. Obszary wodno-błotne mają charakter przejściowy pomiędzy ekosystemami wodnymi a lądowymi i często są wyodrębniane jako osobna grupa środowisk. Ich cechą wspólną jest przesycenie wodą, występowanie specyficznych gleb i roślin (tzw. hydrofitów). Tereny podmokłe występują zarówno w górach, jak i na nizinach, w tropikach i w tundrze, na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Ich rola w biosferze jest ogromna. Retencjonują wodę, związki węgla, filtrują zanieczyszczenia i składniki biogenne odpływające z lądów, przeciwdziałają erozji i powodziom, podtrzymują bodaj największą różnorodność form życiowych spośród wszystkich środowisk biosfery
  Na świecie istnieją różne systemy klasyfikacji mokradeł. Główne kryteria wyróżniania obszarów podmokłych obejmują ich położenie, stosunki hydrologiczne, warunki troficzne i typ roślinności. Wszystkie te czynniki są ściśle powiązane, co utrudnia stworzenie jednorodnej klasyfikacji. Osobnym problemem jest niejednoznaczność terminów stosowanych w różnych językach i często nie mających odpowiedników w języku polskim. Ogólnie wyodrębnia się mokradła torfotwórcze (torfowiska) oraz grupę bagiennych biotopów, w których nie tworzy się torf.
  W Polsce najczęściej stosuje się klasyfikację mokradeł opartą o cechy florystyczno-fitosocjologiczne. Nieco inny podział obejmuje cztery grupy, wyróżniane na podstawie sposobu zasilania obszaru w wodę. Pierwszą grupę stanowią tzw. mokradła ombrogeniczne, które powstają najczęściej na obszarach górskich i wyżynnych. Zasilane są niemal wyłącznie wodami opadowymi. Są bardzo ubogie, często kwaśne. Porasta je roślinność torfowisk wysokich i przejściowych. Mokradła topogeniczne powstają przeważnie w strefie przybrzeżnej jezior. Są zasilane poprzez podsiąkanie zastoiskowych wód gruntowych. Tworzą się na nich torfowiska niskie. Niekiedy przekształcają się one w torfowiska wysokie i przejściowe. Mokradła soligeniczne (wodno-gruntowe) występują na wyżej położonych terasach rzecznych. Są zasilane przez boczny dopływ wód gruntowych, a czasem zalewane wodami powierzchniowymi. Z kolei mokradła fluwiogeniczne powstają w dolinach rzecznych, podlegają częstym zalewom i użyźnianiu przez wody powierzchniowe. Są to bardzo różnorodne i zwykle bardzo żyzne środowiska. Rozwijają się na nich m.in. lasy łęgowe.
  Taida Tarabuła
 • To ciekawe
  Wędrowiec na pustyni dostrzega nagle przed sobą mury zamczyska, kolumny, strzeliste wieże. Ale to tylko złudzenie — zjawisko zwane fatamorganą będące skutkiem zakrzywienia promieni światła podczas przechodzenia między warstwami powietrza o różnej gęstości. W tym przypadku zakrzywienie jest dwukrotne. Fatamorgana występuje zarówno w suchym, gorącym klimacie, jak na obszarach polarnych.
Hasło dnia: fale morskie

Cytat dnia

„Wiedza nie pochodzi ze zwykłego gromadzenia obserwacji, odbywającego się bez udziału podmiotu, który by te obserwacje organizował w struktury”
Psychogeneza wiedzy i jej znaczenie epistemologiczne

Rekordziści

Najgłębsza depresja w Ameryce Południowej
Gran Bajo de San Julián w Patagonii — 105 m p.p.m.

Imieniny

Paź 09

Abrahama, Arnolda, Arona, Aurelego, Dionizjusza, Dionizego, Jakuba, Jana, Rustyka, Sary, Wincentego

Dzień w historii

Paź 09

zdarzyło się
1962
proklamowanie niepodległości Ugandy w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
2005
pierwsza tura wyborów prezydenckich — osiągnięcie największej liczby głosów w przez kandydata Platformy Obywatelskiej (PO) Donalda Tuska (35,2%) i kandydata Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Lecha Kaczyńskiego (33,6%).
urodzili się
1940
Lennon John, ang. wokalista i gitarzysta rockowy, kompozytor i autor tekstów piosenek.
1908
Galbraith John Kenneth, amerykański ekonomista, dyplomata i pisarz.
odeszli
1493
Stanko Jan, lekarz, przyrodnik, uznany za ojca botaniki polskiej.
1688
Perrault Claude, fr. lekarz, fizyk, fizjolog, architekt i teoretyk architektury.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia