filozofia języka
 
Encyklopedia PWN
filozofia języka,
jedna z dziedzin filozofii współczesnej, której przedmiotem badań jest język, jego natura, struktura, geneza, funkcja i miejsce w kulturze;
dzieli się zasadniczo na analityczną filozofię języka (głównie anglo-amerykańską) oraz nieanalityczną filozofię języka, tzw. kontynentalną lub holistyczną (głównie niemiecką). Pierwsza bada język jako przedmiot dany empirycznie i przybiera postać logicznej lub lingwistycznej analizy — ramy analizy językowej i przedmiotowa koncepcja języka wyznaczają pojęcie filozofii — i dzieli się na nurt konstruktywistycznej filozofii języka idealnego związany z empiryzmem logicznym (B. Russell, R. Carnap, W.V. Quine, N. Goodman) oraz na deskrypcjonistyczną filozofię języka potocznego, która rezygnuje z budowania ogólnej teorii języka na korzyść szczegółowych opisów faktycznych sposobów funkcjonowania języka potocznego (G.E. Moore, L. Wittgenstein, J.R. Searle, P.F. Strawson, A.J. Ayer, G. Ryle, J. Wisdom, R. Chisholm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia