analityczną

Encyklopedia PWN

analityczny wykres, krzywa analityczna, krzywa wzorcowa,
w metodach analizy chemicznej graficzne przedstawienie zależności między sygnałem analitycznym a stężeniem (lub funkcją stężenia) albo ilością analitu w badanym materiale;
chem. konkretny sposób oznaczania składnika (lub składników) w określonej próbce, za pomocą danej techniki, będący podstawą procesu analitycznego.
chem. szczegółowa instrukcja, odpowiadająca metodzie analitycznej, według której analityk może wykonać oznaczenie określonego składnika (lub składników) w danym materiale.
zasada chem., fiz. lub biol. wykorzystywana w metodzie analitycznej do oznaczenia składnika (lub składników);
wspólna nazwa kilku pokrewnych kierunków w naukach prawnych, które traktują prawo przede wszystkim jako fakt językowy (wypowiedź o powinnym zachowaniu nosząca pewne cechy formalne) i badają je przy zastosowaniu metody analizy log.-językowej;
typ morfologiczny języków, które wyrażają stosunki gramatyczne za pomocą luźnych morfemów w postaci przyimków, przysłówków oraz form czasownika posiłkowego;
mat. funkcje, które mogą być przedstawione lokalnie w postaci sumy szeregu potęgowego;
dział chemii, dyscyplina nauk., której zadaniem jest opracowywanie, rozwijanie i zastosowanie metod, instrumentów i strategii, w celu uzyskania informacji o składzie chem. materiałów i ich zmienności w czasie i przestrzeni.
stosunek zmiany wartości sygnału analitycznego do odpowiadającej jej zmiany stężenia lub masy oznaczanego składnika;
jeden z głównych nurtów filozofii współczesnej jego przedstawiciele głoszą, że podstawowym celem filozofii jest analiza pojęć, twierdzeń i problemów filozoficznych. Ponieważ pojęcia te i twierdzenia są wyrażane w języku, filozofia analityczna jest analizą języka; bywa także określana mianem filozofii lingwistycznej;
sposób uprawiania geometrii za pomocą układów współrzędnych.
w analizie chemicznej wielkość charakteryzująca zgodność wyników szeregu niezależnych oznaczeń tego samego składnika w tej samej próbce analitycznej wykonanych określoną metodą analityczną.
tolerancyjność metody analitycznej, odporność metody analitycznej,
chem. parametr charakteryzujący metodę analityczną, określający, w jakiej mierze wynik analizy (podawany z założoną niepewnością) zależy od niewielkich, przypadkowych zmian warunków wykonywania analizy, np. zmian temperatury, wilgotności, wartości pH.
wzorzec analityczny, substancja wzorcowa,
ogólny termin stosowany w analizie chem. do określenia substancji o dokładnie znanym składzie chem., w stosunku do której odnosi się wyniki analizy.
związek chemiczny o określonym stopniu czystości stosowany w metodach analitycznych, np. odczynnik czysty, odczynnik czysty do analizy, odczynnik spektralnie czysty, odczynnik specjalnej czystości;
chem. łączne stężenie wszystkich form analizowanego składnika, w których występuje on w roztworze, możliwe do oznaczenia daną metodą analityczną.
wielkość, która określa najmniejszą ilość substancji możliwą do wykrycia za pomocą danej reakcji chemicznej w określonych warunkach doświadczalnych;
grupa jonów (anionów lub kationów) reagujących, w określonych warunkach, w taki sam sposób z odczynnikiem grupowym;

Słownik języka polskiego PWN

analityczny
1. «dotyczący analizy»
2. «zdolny do wnikliwej analizy»

• analitycznie • analityczność
chemia analityczna «dział chemii zajmujący się metodami określania jakościowego i ilościowego składu substancji»
geometria analityczna «dział geometrii zajmujący się badaniem właściwości figur geometrycznych za pomocą podporządkowanych im równań algebraicznych»
języki analityczne, amorficzne, izolujące, pozycyjne «języki, które w przeciwieństwie do języków syntetycznych wyrażają funkcje gramatyczne za pomocą luźnych morfemów w postaci np. przyimków, elementów przysłówkowych, zaimkowych oraz słów posiłkowych, np. fr. vin; du vin wobec pol. wino; wina»
stopniowanie opisowe, analityczne «stopniowanie polegające na dodawaniu do form stopnia równego: w stopniu wyższym: przysłówków bardziej, mniej, w stopniu najwyższym: przysłówków najbardziej, najmniej»
waga analityczna «bardzo dokładna waga używana w laboratoriach»
zdanie analityczne log. «zdanie, któremu nie można zaprzeczyć bez naruszenia reguł znaczeniowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia