Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu
 
Encyklopedia PWN
Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu, ang. North American Free Trade Agreement Wymowa(NAFTA Wymowa),
ugrupowanie integracyjne o charakterze gospodarczo-handlowym, utworzone na mocy porozumienia z 2 XII 1992 między USA, Kanadą i Meksykiem (weszło w życie 1 I 1994);
główne cele układu: wyeliminowanie w ciągu 15 lat barier celnych w handlu towarami i usługami między stronami, wzmacnianie wolnej konkurencji na obszarze strefy, rozszerzenie perspektyw inwestycyjnych w państwach członkowskich, zapewnienie ochrony praw autorskich, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy trójstronnej, regionalnej i wielostronnej; cele te NAFTA będzie osiągać m.in. przez: stopniową eliminację barier celnych, ujednolicenie procedury i dokumentacji celnej oraz systemu zamówień rządowych, ochronę inwestycji zagranicznych podmiotów państw członkowskich, stopniową liberalizację usług telekomunikacyjnych i finansowych; członkowie NAFTA są zobowiązani do wymiany informacji o nowych aktach prawnych z dziedziny objętej przedmiotem układu; głównym organem jest Rada Wolnego Handlu, która sprawuje ogólny nadzór nad działalnością układu, wytycza kierunki rozwoju oraz rozstrzyga spory dotyczące interpretacji i stosowania zawartego porozumienia; NAFTA ma własny system rozwiązywania sporów, oparty na koncyliacji i arbitrażu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia