zlokalizowane

Encyklopedia PWN

fototropizm
[gr.],
fizjol. ruchowa reakcja wzrostowa organizmów na kierunkowe działanie światła (jeden z tropizmów);
genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
kontaktowe zjawiska, zjawiska stykowe,
zjawiska elektronowe występujące na styku 2 różnych metali lub półprzewodników, a także na styku półprzewodnika z metalem.
LTR ang. Long Terminal Repeats, długie terminalne powtórzenia,
genet. typowe dla retrowirusów oraz retrotranspozonów sekwencje nukleotydów zlokalizowane w skrajnych regionach liniowego genomu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia