transcendentalnego

Encyklopedia PWN

nurt wywodzący się z fenomenologii E. Husserla, który dążył do ukazania w refleksji transcendentalnej konstytuowania się wszelkich form doświadczenia i orzekania; fenomenologia miała być zatem filozofią racjonalną.
nurt fenomenologiczny zorientowany na przedmiot (a nie na przeżycie czystej świadomości), zapoczątkowany przez grupę studentów Th. Lippsa w Monachium; fenomenologia realistyczna nawiązywała do Husserlowskiego postulatu starannego opisu danych bezpośrednich, przeciwstawiając się idealistycznemu aspektowi fenomenologii transcendentalnej;
fenomenologiczna redukcja, wzięcie w nawias,
w fenomenologii E. Husserla ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarcie do istoty zjawisk;
ruch zainaugurowany przez E. Husserla w Getyndze (fenomenologia transcendentalna) oraz M. Schelera, A. Pfändera i innych w Monachium (fenomenologia realistyczna).
filozofia Boga, teologia naturalna, teologia racjonalna,
część filozofii, której przedmiotem jest istnienie (także jego przejawy) i natura Boga (istota w aspekcie sprawianych skutków);
Herder Johann Gottfried von Wymowa, ur. 25 VIII 1744, Morąg (niem. Mohrungen) k. Olsztyna, zm. 18 XII 1803, Weimar,
niemiecki pisarz, filozof historii, jeden z głównych prekursorów nowego nurtu w literaturze niemieckiej Sturm und Drang.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia