tolerancja

Encyklopedia PWN

milkies
[mı̣lki:z],
Modest, Introverted, Luxus, Keeper,
określenie grupy młodzieży w USA, która rozpoczęła życie zawodowe na początku lat 90.;
filoz., religiozn. uczucie skierowane do osoby (miłość: Boga, bliźniego, oblubieńcza, rodzicielska, braterska) lub przedmiotu (miłość ojczyzny), wyrażające się w pragnieniu dla nich dobra (i czynienia go), szczęścia i zachowania ich istnienia.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
Montaigne
[mątẹń]
Michel Eyquem de Wymowa, ur. 28 II 1533, Périgord, zm. 13 IX 1592, Bordeaux,
fr. pisarz i filozof humanista;
Montesquieu
[mąteskjọ̈]
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, Monteskiusz, ur. 18 I 1689, zamek La Brède k. Bordeaux, zm. 10 II 1755, Paryż,
francuski prawnik, myśliciel i pisarz polityczny, jeden z głównych przedstawicieli oświecenia.
Morawski Kazimierz, ur. 6 VI 1929, Mała Wieś k. Grójca, zm. 29 X 2012, Piaseczno,
działacz społ.;
fenantrenowy alkaloid opium, o działaniu narkotycznym, w dawkach leczn. działający silnie przeciwbólowo.
dział metrologii zajmujący się pomiarami bardzo małych obiektów, wytwarzanych metodami mikro- i nanotechnologii, wykorzystywany gł. w mechanice precyzyjnej, optyce, technologii półprzewodników, technologii materiałów (chemii) oraz biologii molekularnej;
nasenne leki, hypnotica,
grupa leków działających depresyjnie (hamująco) na ośrodkowy układ nerwowy;
jeden z układów organizmu współdecydujących o równowadze (homeostazie) podstawowych funkcji biologicznych ustroju (metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność);
substancje endogenne — endogenne peptydy opioidowe oraz związki syntetyczne o budowie peptydowej, działające jako agoniści receptorów opioidowych (receptory);
Orzelski Świętosław, ur. 25 VII 1549, zamek Orle (Wielkopolska), zm. II lub III 1598,
sędzia ziemski kaliski od 1580, starosta radziejowski od 1589;
Ostroróg Jan, ur. 13 I 1565, zm. 1622, Komarno k. Lwowa,
ojciec Mikołaja, wojewoda, pisarz;
okres w dziejach kultury europejskiej od końca XVII w. (w Polsce od połowy XVIII w.) do początku XIX w.
kierunek pedagogiki współcz., nawiązujący do personalizmu;
Pérez Galdós
[pẹres galdọs]
Benito Wymowa, ur. 10 V 1843, Las Palmas (W. Kanaryjskie), zm. 4 I 1920, Madryt,
pisarz hiszpański;
permisywizm
[łac.],
postawa nieograniczonej tolerancji, zakładająca bezużyteczność lub nawet szkodliwość zakazów obyczajowych.
narkotyczny lek przeciwbólowy;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.

Słownik języka polskiego PWN

tolerancja
1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»

• tolerancyjny • tolerancyjnie • tolerancyjność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia