spektralnych

Encyklopedia PWN

Wróbel Jerzy Tadeusz, ur. 29 IV 1923, Warszawa, zm. 10 VIII 2011, Warszawa,
chemik organik;
dziedzina fizyki i techniki zajmująca się opisem i zastosowaniami oddziaływań fotonów z fononami, czyli fal świetlnych z falami sprężystymi o dużej częst. (ultra- i hiperdźwiękowej).
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
termin używany w stosunku do metod analizy chem., w których informację o jakości i ilości substancji chem. uzyskuje się na podstawie pomiaru właściwości fizycznych;
analiza fluorescencyjna, cząsteczkowa spektrometria fluorescencyjna, spektrofluorescencja, analiza fluorymetryczna,
metoda spektralnej analizy chem. polegająca na pomiarze promieniowania fluorescencyjnego emitowanego przez składniki badanej substancji;
termin obejmujący metody analizy chemicznej, w których — w celu uzyskania informacji o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie próbki — stosuje się przyrządy pomiarowe (instrumenty);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia