analiza ilościowa

Encyklopedia PWN

w naukach społ. analiza wyników pomiaru;
dział analizy chemicznej, obejmujący metody określania składu ilościowego substancji.
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
proces badawczy przeprowadzany w ekonomii, pozwalający diagnozować sytuację jednostek gospodarujących (analiza mikroekonomiczna) lub mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej (analiza makroekonomiczna).
termin obejmujący metody analizy chemicznej, w których — w celu uzyskania informacji o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie próbki — stosuje się przyrządy pomiarowe (instrumenty);
metoda analizy chem. polegająca na badaniu charakterystycznego widma rentgenowskiego;
analiza fluorescencyjna, cząsteczkowa spektrometria fluorescencyjna, spektrofluorescencja, analiza fluorymetryczna,
metoda spektralnej analizy chem. polegająca na pomiarze promieniowania fluorescencyjnego emitowanego przez składniki badanej substancji;
analiza miareczkowa, analiza objętościowa, analiza wolumetryczna, wolumetria,
dział ilościowej analizy chem., w którym wykorzystuje się przebiegającą w roztworze reakcję między oznaczanym składnikiem a dodawanym porcjami roztworem odczynnika miareczkującego zw. titrantem.
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
dział analizy chem. poświęcony badaniu specjacji (chem.) w próbkach naturalnych;
analiza wagowa, grawimetria,
metoda ilościowej analizy chemicznej polegająca na przeprowadzeniu oznaczanej substancji (analitu) w postać o ściśle określonym składzie chemicznym, której masa, wyznaczona za pomocą wagi analitycznej, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o ilości analitu w badanym materiale;
analiza elektrochemiczna, elektroanaliza chemiczna,
zespół metod analizy chemicznej, których istotą jest pomiar parametrów elektrycznych (napięcia, natężenia, oporności) związanych z przepływem prądu przez roztwór próbki lub oddziaływaniem elektrod z roztworem będącym przedmiotem analizy;
chem. w sensie ogólnym: jakościowe i ilościowe oznaczanie składu pierwiastkowego w badanym materiale, z wykorzystaniem dowolnych metod analizy chem., w węższym rozumieniu: oznaczanie składu związków org., a przede wszystkim zawartości węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki i fluorowców.
krystal. metoda jakościowej i ilościowej analizy chem. ciał krystalicznych, przeprowadzana przy wykorzystaniu dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na sieciach przestrzennych kryształów.
jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
instrumentalne oznaczenie jakościowego i ilościowego składu zewn. warstw atomowych ciała stałego oraz cząstek na nim zaadsorbowanych, a także określenie ich elektr., magnet. i termodynamicznych właściwości oraz elektronowej i krystalograficznej struktury.
pyłkowa analiza, analiza palinologiczna,
bot. metoda badań stosowana we wszystkich działach palinologii;
metoda jakościowego i ilościowego określania składu fazowego ciał polikrystal.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia