analiza jakościowa

Encyklopedia PWN

w naukach społ. empiryczne określanie kategorii opisujących typ doświadczenia społ.;
dział analizy chemicznej obejmujący metody określania składu jakościowego substancji.
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
metoda analizy chem. polegająca na badaniu charakterystycznego widma rentgenowskiego;
termin obejmujący metody analizy chemicznej, w których — w celu uzyskania informacji o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie próbki — stosuje się przyrządy pomiarowe (instrumenty);
jakościowa analiza chemiczna polegająca na przeprowadzaniu reakcji charakterystycznej z użyciem kropli bardzo rozcieńczonego roztworu badanego i kropli odpowiedniego odczynnika, naniesionych na bibułę filtracyjną lub płytkę porcelanową;
analiza mikrokrystaloskopowa, analiza mikrokrystaliczna,
mikroskopowa metoda jakościowej mikroanalizy chemicznej;
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
metoda chem. analizy jakościowej;
analiza elektrochemiczna, elektroanaliza chemiczna,
zespół metod analizy chemicznej, których istotą jest pomiar parametrów elektrycznych (napięcia, natężenia, oporności) związanych z przepływem prądu przez roztwór próbki lub oddziaływaniem elektrod z roztworem będącym przedmiotem analizy;
chem. w sensie ogólnym: jakościowe i ilościowe oznaczanie składu pierwiastkowego w badanym materiale, z wykorzystaniem dowolnych metod analizy chem., w węższym rozumieniu: oznaczanie składu związków org., a przede wszystkim zawartości węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki i fluorowców.
krystal. metoda jakościowej i ilościowej analizy chem. ciał krystalicznych, przeprowadzana przy wykorzystaniu dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na sieciach przestrzennych kryształów.
jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
instrumentalne oznaczenie jakościowego i ilościowego składu zewn. warstw atomowych ciała stałego oraz cząstek na nim zaadsorbowanych, a także określenie ich elektr., magnet. i termodynamicznych właściwości oraz elektronowej i krystalograficznej struktury.
pyłkowa analiza, analiza palinologiczna,
bot. metoda badań stosowana we wszystkich działach palinologii;
metoda jakościowego i ilościowego określania składu fazowego ciał polikrystal.
w produkcji żywności metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą jednego lub kilku zmysłów (wzrok, węch, dotyk, smak)
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia