specjalistyczne

Encyklopedia PWN

naukozn. dobrowolne, samorządne stowarzyszenia pracowników nauki, ludzi uprawiających działalność naukową niezawodowo i tzw. przyjaciół nauki (mecenasów, sponsorów, działaczy kulturalnych), zakładane w celu wspólnego prowadzenia działalności naukowej różnego typu (badań, dyskusji naukowych itp.), popierania nauki przez stwarzanie warunków jej rozwoju, publikowania i upowszechniania jej wyników oraz reprezentowania jej interesów wobec władz i opinii publicznej.
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
gałąź wiedzy roln. obejmująca znajomość zasad i metod o.r. przed agrofagami (patogenami, szkodnikami i chwastami);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
astronautyka
[gr. ástron ‘gwiazda’, nautikḗ ‘żegluga’],
kosmonautyka,
zespół wielu dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przygotowaniem i realizacją lotów poza atmosferę Ziemi (loty kosmiczne), których głównym celem jest poznanie przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej obiektów, przeprowadzenie specjalistycznych badań i eksperymentów naukowo-technicznych oraz zastosowanie techniki kosmicznej do celów użytkowych.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
encyklopedia
[gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’],
wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.
system klas dokumentów (czyli zespołów obiektów mających przynajmniej jedną cechę wspólną), które są zwykle uporządkowane hierarchicznie (klasyfikacja);
od 1998 misięcznik „Press” przyznaje nagrody za najlepsze nadesłane do redakcji teksty, audycje radiowe lub telewizyjne, które ukazały się w poprzednim roku (od 1 X do 30 IX).
zbiór wszystkich lub wg określonej zasady dobranych wyrazów danego języka, uporządkowanych zwykle alfabetycznie;
szpital
[niem. < łac.],
podstawowy zakład lecznictwa zamkniętego służący badaniu i leczeniu chorych wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, odpowiednich zabiegów leczn. i diagnostycznych (lecznictwo);
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
niemiecki koncern handlowy o międzynarodowym charakterze, jeden z największych na świecie,
organizacje zajmujące się działalnością nauk. bądź upowszechnianiem nauki, kształceniem kadr nauk. i in. problemami, związanymi z szeroko pojętą nauką.
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
psychoterapia
[gr. psychḗ ‘dusza’, therapeía ‘leczenie’],
specjalistyczne metody oddziaływania psychol., które prowadzą do trwałej zmiany w funkcjonowaniu ludzi wykazujących zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o charakterze psychogennym, np. nerwicowe i psychosomatyczne, osobowości, a także uzależnienia.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

specjalista
1. «człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny»
2. «członek giełdy zobowiązany do zakupu lub sprzedaży na własny rachunek akcji wyznaczonej spółki w celu równoważenia popytu i podaży»

• specjalistyczny • specjalistka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia