sezonowe

Encyklopedia PWN

rodzina księgarzy, drukarzy, wydawców:
Gorner, Gornergletscher,
drugi pod względem wielkości lodowiec w Alpach, w Szwajcarii, w masywie Monte Rosa (Alpy Pennińskie);
kolibry, Trochilinae,
podrodzina ptaków z rodziny kolibrowatych, rzędu krótkonogich;
kolonie
[łac. colonia ‘osiedle’],
sezonowe placówki opiekuńczo-wych. organizowane dla dzieci w okresie ferii szkolnych poza miejscem stałego zamieszkania; forma zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.
koniunktura
[łac.],
ekon. całokształt wskaźników życia gospodarczego charakteryzujących stan gospodarki danego kraju lub rynku, pozwalających ocenić tendencje rozwojowe;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia