rzutnią

Encyklopedia PWN

mat. płaszczyzna rzutów, czyli płaszczyzna, na którą rzutuje się daną bryłę.
dział geometrii wykreślnej, w którym: 1) stosuje się rzutowanie prostokątne na rzutnię poziomą π1, zawierającą oś rzutów x i niekiedy nową oś rzutów x1; 2) przez rzuty poziome punktów (A′, B′, ...) prowadzi się proste odnoszące, prostopadłe do osi x, względnie x1, i od ich przecięć z osiami odkłada się na nich odcinki mierzące wysokości rzutowanych punktów; ich końce to rzuty pionowe (A″, B″, ...) oraz rzuty trzecie (A‴, B‴, ...) tych punktów.
dział geometrii poświęcony rzutowaniu figur przestrzennych na płaszczyznę, zwaną rzutnią, za pomocą równoległych lub przecinających się w jednym punkcie prostych rzutujących.
rzut, projekcja,
mat. przekształcenie przyporządkowujące punktom przestrzeni punkty leżące na pewnej płaszczyźnie, zwanej rzutnią;
aksonometria
[gr. áxōn ‘oś’, metréō ‘mierzę’],
perspektywa równoległa,
dział geometrii wykreślnej wykorzystujący możliwość rozmaitego przedstawiania trójwymiarowego układu współrzędnych na płaszczyźnie.
mat. rzut prostokątny na poziomą rzutnię, gdzie obok rzutu punktu podaje się tzw. cechę, czyli liczbę określającą odległość tego punktu od rzutni.
mat. obraz F′ na płaszczyźnie β (rzutni) powstający przez obrót figury geometrycznej F, leżącej na płaszczyźnie α, dokoła prostej t będącej wspólną krawędzią (ślad) przecinających się płaszczyzn α i β.
mat. rzut równoległy o kierunku prostopadłym do rzutni.
mat. rzut, w którym obraz danego punktu powstaje na przecięciu rzutni z prostą przechodzącą przez ten punkt i mającą kierunek zgodny z tzw. kierunkiem rzutu (wszystkie proste wyznaczone przez punkty rzutowane i ich obrazy są równoległe).
mat. rzut, w którym obraz punktu powstaje na przecięciu rzutni z prostą wyznaczoną przez punkt rzutowany i pewien ustalony punkt S, zwany środkiem rzutu środkowego.
obiekt przeznaczony do rozgrywania zawodów w różnych dyscyplinach sportu;

Słownik języka polskiego PWN

rzutnia
1. «płaszczyzna, na którą się rzutuje daną figurę geometryczną»
2. «teren, wraz z odpowiednimi urządzeniami, do rzutów dyskiem, oszczepem, młotem itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia