cechę

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
filoz. wszystko, co określa istnienie samodzielnego przedmiotu, a w porządku poznawczym umożliwia odróżnianie jednego przedmiotu od innych;
pot. sygnatura lub znak złotniczy wybijany na wyrobach srebrnych;
wici, znak cechowy w postaci umownego przedmiotu, który służył do zwoływania członków cechu na naradę lub nabożeństwa;
właściwości jednostek wchodzących w skład zbiorowości statystycznej (populacja), ustalane w celu przeprowadzenia badania statystycznego tej zbiorowości;
cecha liczby, całkowita część liczby, entier Wymowa,
mat. największa liczba całkowita nie większa od danej liczby rzeczywistej a; cechę liczby oznacza się symbolem [a]; np. [12,75] = 12, [−7,21] = −8.
Čech Eduard, ur. 29 VI 1893, Stračov, zm. 15 III 1960, Praga,
matematyk czeski;
Čech Svatopluk Wymowa, ur. 21 II 1846, Ostředek k. Benešova, zm. 23 II 1908, Troja (ob. Praga-Troja),
pisarz czeski;
Cech
[czek]
Thomas Robert, ur. 8 XII 1947, Chicago (stan Illinois),
biochemik amerykański;
mat. liczba całkowita m w przedstawieniu logarytmu dziesiętnego liczby x: logx = m + loga, gdzie loga jest liczbą z przedziału [0, 1), zwaną mantysą logarytmu.
znak na wyrobie z metalu szlachetnego, odpowiadający określonej próbie jubilerskiej;
względnie stała właściwość człowieka, charakteryzująca pod jakimś względem jego zachowanie się;
mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były podobne: 1) gdy boki jednego są proporcjonalne do boków drugiego; 2) gdy 2 boki są proporcjonalne i kąt między nimi jest równy; 3) gdy 2 kąty są równe.
mat. kryteria pozwalające stwierdzać, czy dana liczba naturalna dzieli się przez inną liczbę naturalną;
mat. warunki konieczne i wystarczające na to, by 2 trójkąty były przystające: 1) odpowiednie boki są równe (bbb), 2) 2 boki są równe i kąt między nimi jest przystający (bkb); 3) 1 bok jest równy i kąty do niego przyległe są przystające (kbk).
zootechn. zespół cech zwierząt wyznaczony sposobem ich użytkowania.
językozn. podstawowe pojęcie w fonologii;

Materiały dodatkowe

Astipalea — „motyl” bez węży
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

cech
1. «zrzeszenie rzemieślników jednej lub kilku podobnych specjalności»
2. «siedziba tego zrzeszenia»

• cechowy
cecha
1. «element odróżniający lub charakteryzujący istoty żywe lub przedmioty, ich czynności i stany oraz zjawiska»
2. «znak fabryki, zakładu, urzędu itp., umieszczany na przedmiocie»
3. filoz. «niesamodzielny składnik rzeczy, dający się w niej wyróżnić tylko w drodze analizy myślowej»
4. «oznaczenie na mapie położenia jakiegoś punktu nad poziomem morza»
cechy przystawania trójkątów, cechy podobieństwa trójkątów «twierdzenia podające warunki konieczne i wystarczające do tego, aby dwa trójkąty były przystające lub podobne»
cecha dominująca «dziedziczna właściwość organizmu górująca u potomstwa nad innymi cechami»
cecha dystynktywna jęz. «cecha konieczna do identyfikacji jednostki językowej»
cecha legalizacyjna «znak na narzędziach pomiarowych, stwierdzający ich zgodność z przepisami legalizacyjnymi»
cecha logarytmu «część całkowita logarytmu danej liczby»
cechy mammologiczne «cechy wspólne dla człowieka i innych ssaków»
cechy nabyte «cechy wytworzone w ciągu życia jednostkowego organizmu»
cechy palingenetyczne «cechy występujące u zarodka, odpowiadające kolejnym etapom rozwoju rodowego»
cechy pigmentacyjne «cechy charakterystyczne jakiegoś organizmu, warunkowane występowaniem określonych pigmentów w poszczególnych jego komórkach»
cechy redundantne jęz. «elementy funkcjonalnie zbyteczne, niepełniące określonej funkcji w języku»
cechy relewantne jęz. «elementy istotne w systemie językowym, służące celom komunikacji językowej»
drugorzędowe cechy płciowe «zewnętrzne narządy płciowe»
pierwszorzędowe cechy płciowe «gruczoły płciowe: jajniki i jądra»
trzeciorzędowe cechy płciowe «piersi, owłosienie i inne różnice w budowie ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia