prywatnym

Encyklopedia PWN

zespół norm regulujących problemy wywołane obowiązywaniem w poszczególnych państwach odrębnych systemów prawnych w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego.
ekon. ogół transakcji ekonomicznych zawieranych przez osoby fizyczne i firmy będące ich własnością;
ekon. koszt ponoszony przez podmioty prywatne (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe);
w polskim nazewnictwie typ placówek oświatowych, wiążących realizację zadań edukacyjnych z uzyskaniem dochodu na rzecz organu prowadzącego, którym jest osoba fizyczna;
dobro, które będąc konsumowane przez jedną osobę lub dobrowolną małą grupę społeczną (np. rodzinę), nie może być jednocześnie konsumowane przez innych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia