promieniem

Encyklopedia PWN

lotn. zjawisko występujące podczas zakrętu nieprawidłowo wykonywanego przez samolot lub szybowiec;
związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
żaglica, Istiophorus,
rodzaj ryb mor. z podrodziny żaglicowatych, 2 gat.;
techn. rodzaj dźwignicy składającej się z obrotowego ustroju nośnego (tzw. ostojnicy: słupa lub platformy) i wspornika połączonego z ustrojem nośnym na stałe (wysięgnica) albo nastawnego lub wychylnego w płaszczyźnie pionowej (wysięgnik).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia