powierzchniowego

Encyklopedia PWN

niezadrzewiony pas wycięty w drzewostanie, dzielący las na jednostki podziału powierzchniowego, tzw. oddziały;
mat. całka z funkcji ciągłej f(P) określonej na pewnej powierzchni dwuwymiarowej S, gładkiej, zawartej w ℝ3
fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
językozn. w początkowych wersjach gramatyki transformacyjno-generatywnej (transformacyjna gramatyka) bezpośrednio dostępna interpretacji struktura zdania przeciwstawna strukturze głębokiej;
technol. w inżynierii materiałowej warstwy powstałe na wyrobie, wykonanym z danego materiału, w wyniku procesów technologicznych (obróbka) przeprowadzanych w celu nadania wyrobowi i jego powierzchni (inżynieria powierzchni) określonych właściwości (np. odporności na ścieranie czy korozję);
zdolność cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych do gromadzenia się na powierzchniach międzyfazowych układu i odmiennego zachowania się tych cząsteczek w stosunku do różnych faz wzajemnie nierozpuszczalnych (np. woda–olej), tworzących ten układ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia