podobnymi

Encyklopedia PWN

mat. figury, dla których istnieje podobieństwo przekształcające jedną figurę na drugą;
mat. jednomiany różniące się jedynie współczynnikiem, czyli czynnikiem liczbowym, np. –3xy i 7xy.
atrakcyjność społeczna, atrakcyjność interpersonalna,
psychol. cechy danej osoby wywołujące u innych osób pozytywną postawę wobec niej;
sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
mat. wzajemnie jednoznaczne przekształcenie f przestrzeni metrycznej A na przestrzeń metryczną B, spełniające następujący warunek: jeśli punkty p i q przestrzeni A przekształcają się odpowiednio na punkty f(p) i f(q) przestrzeni B, to zachodzi równość ρ[f(p), f(q)] = k · ρ(p, q) dla każdej pary punktów p i q; dodatnia stała k nazywa się współczynnikiem podobieństwa (gdy k = 1, to podobieństwo jest izometrią; gdy k < 1, podobieństwo ma punkt stały), ρ oznacza zaś odległość odpowiednich punktów (jest metryką).
homeopatia
[gr. homoíos ‘podobny’, páthos ‘cierpienie’],
metoda leczn. wprowadzona w XIX w. przez S. Hahnemanna, polegająca na minim. stosowaniu dawek tych substancji, które w większych dawkach powodują objawy podobne do obserwowanych w danej chorobie.
podobieństwo układów (lub zjawisk) fiz. polegające na tym, że w odpowiadających sobie chwilach czasu i punktach przestrzeni wartości wielkości fiz. charakteryzujących układ są proporcjonalne do wartości tych wielkości w innym układzie;
gorczyca, Sinapis,
rodzaj z rodziny kapustowatych (krzyżowych), obejmujący 10 gat. jednorocznych, miododajnych roślin zielnych występujących gł. w obszarze śródziemnomor. Europy.
prahistoryczna sztuka, sztuka przedhistoryczna,
sztuka dawnych społeczeństw przed pojawieniem się pisma oraz instytucji państwa.
systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
ekol. dwa blisko spokrewnione ze sobą gatunki występujące w podobnych, ale geograficznie oddzielonych od siebie środowiskach (zajmujące podobne stanowisko w 2 podobnych biocenozach, nie sąsiadujących ze sobą);
aktywność słoneczna, aktywność magnetyczna Słońca,
zespół zjawisk obserwowanych w atmosferze Słońca (plamy słoneczne, bryzgi chromosferyczne, flokuły, pochodnie słoneczne, protuberancje, rozbłyski słoneczne) związany z wypływaniem pola magnetycznego z jego wnętrza.
ściśle związane z religią egipską wierzenie, że przez użycie symbol. środków wyrazu, tzn. słów i gestów, człowiek może spowodować konkretnie ukierunkowane działanie bezosobowych potężnych i tajemniczych sił (mocy magicznych), którego skutki sięgną określonych ludzi (żywych lub umarłych) bądź istoty nadprzyrodzone: bóstwa i demony.
grupa różnorodnych pod względem obrazu klinicznego zapalnych chorób układowych tkanki łącznej.
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
aktualizm geologiczny, uniformitaryzm,
jedna z podstawowych zasad w geologii, w myśl której czynniki działające na skorupę ziemską były w przeszłości podobne do obecnych i wywoływały podobne procesy geologiczne;
analogia
[gr., ‘podobieństwo’],
log. Stosunek, w jakim 2 przedmioty (zjawiska, zdarzenia) P i Q pozostają do siebie zawsze i tylko, gdy cechy C1, ... , Cn przedmiotu P są do siebie w podobnej relacji jak cechy Z1, ... , Zn przedmiotu Q.
analogie behawioralne, analogiczne zachowania się,
biol. podobne pod względem morfologii (przebiegu) zachowania się różnych, nie spokrewnionych ewolucyjnie gat. zwierząt (ewentualnie człowieka)

Słownik języka polskiego PWN

podobna daw. «to, co jest prawdopodobne, możliwe»
podobny
1. «mający pewne cechy wspólne z czymś, z kimś»
2. «taki jak inny, o którym była mowa poprzednio lub który się ma na myśli»

• podobnie
i temu podobne, i tym podobne «wyrażenia używane przy wyliczaniu»
figury podobne «figury, w których odcinki jednej są proporcjonalne do odpowiednich odcinków innej figury»
redukcja wyrazów podobnych «dodawanie algebraiczne jednomianów różniących się tylko współczynnikami liczbowymi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia