otwartego

Encyklopedia PWN

polityka realizowana przez banki centralne;
Fundusz Społeczeństwa Otwartego, Open Society Fund, Open Society Institute,
pierwsza fundacja G. Sorosa, zał. 1979, z siedzibą w Nowym Jorku;
ekon. dokonywanie transakcji kupna–sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny, jeden (oprócz stopy dyskonta i stopy rezerw obowiązkowych) ze sposobów kontroli i podaży pieniądza;
społeczeństwo otwarte, ang. open society,
typ społeczeństwa, którego organizacja winna być oparta na niewymuszonym porozumieniu tworzących ją jednostek.
uniwersytet otwarty, ang. Open University,
instytucja niekonwencjonalnego kształcenia, dostępna dla każdego;
ekon. pojęcie wykorzystywane na rynkach terminowych (kapitałowy rynek) oznaczające kontrakt terminowy wystawiony przez kupno lub sprzedaż;
kategoria oznaczająca utwory współcz. literatury i sztuki charakteryzujące się niedomkniętą, jak gdyby niepełną formą i niedookreślonym znaczeniem;
polityka otwartych drzwi, ang. Open Door Policy,
termin oznaczający w prawie międzynar. równość wszystkich krajów w stosunkach handl. ze stroną trzecią;
z psychol. punktu widzenia rodzaj religijności oparty na systemie specyficznych przekonań dotyczących transcendencji (Bóg, absolut) i akceptacji określonego systemu zasad moralnych oraz dążenie do ich autentycznej realizacji.
miesięcznik edukacji nar., wyd. od 1990 w Warszawie;
umowa międzynar. podpisana 24 III 1992 w Helsinkach przez 24 państwa eur. (w tym Polskę) oraz USA i Kanadę;
Wszechświat o nieskończonych rozmiarach i — jeśli jest równomiernie wypełniony materią — nieskończonej masie.
mat. w przestrzeni metrycznej: zbiór zawierający wraz z każdym punktem a kulę o środku a i pewnym promieniu r > 0 (zbiór punktów przestrzeni odległych od a o mniej niż r); podstawowe własności z.o.: 1) zbiór pusty i cała przestrzeń są z.o., 2) suma dowolnej liczby z.o. jest z.o., 3) część wspólna skończonej liczby z.o. jest z.o.; przykładem z.o. na prostej jest odcinek bez końców;
miara, miara zbioru,
mat. jedno z pojęć teorii funkcji rzeczywistych uogólniające pojęcie długości odcinka, pola obszaru, objętości.
mat. zbiór X z wyróżnioną rodziną podzbiorów, nazywanych zbiorami otwartymi,
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
Eco
[ẹko]
Umberto Wymowa, ur. 5 I 1932, Alessandria (Piemont), zm. 19 II 2016, Mediolan,
włoski semiotyk, estetyk, pisarz i publicysta.

Słownik języka polskiego PWN

otwarty
1. «niczym nieograniczony przestrzennie»
2. «bez dachu lub z opuszczonym dachem»
3. «o sklepie, instytucji, wystawie itp.: czynny»
4. «skierowany do wszystkich, przeznaczony dla wszystkich lub taki, w którym każdy może wziąć udział»
5. «jawny i wyraźny»
6. «taki, który jest gotów na przyjęcie nowych idei lub propozycji; też: o poglądach i postawie takiej osoby»
7. «taki, który nie ukrywa swoich myśli i uczuć; też: o zachowaniu i wyglądzie takiej osoby»

• otwartość
otworzyćotwierać
1. «sprawić, że coś przestaje być zamknięte»
2. «rozpocząć pracę jakiejś instytucji, działalność jakiejś organizacji itp.»
3. «rozchylić ściśle przylegające do siebie części»
4. «rozpostrzeć coś złożonego»
5. «uczynić coś dostępnym»
6. «dać znak informujący o rozpoczęciu jakichś działań»
7. «stanowić rozpoczęcie czegoś»
8. «przeciąć coś operacyjnie, umożliwiając dostanie się do wnętrza»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
głoska otwarta «samogłoska»
gruźlica otwarta «stadium gruźlicy, w którym jest ona zaraźliwa»
lecznictwo otwarte «leczenie chorych w ambulatoriach i przychodniach»
list otwarty «pismo adresowane do jakiejś osoby lub grupy osób, ale podane do wiadomości publicznej»
miasto otwarte «w czasie wojny: miasto, którego według prawa międzynarodowego nie wolno ostrzeliwać ani bombardować»
otwarta przestrzeń «teren odkryty, niezabudowany i nieporośnięty drzewami»
otwarta scena «scena bez kurtyny albo z podniesioną, rozsuniętą kurtyną»
sylaba otwarta «sylaba kończąca się samogłoską»
teren odkryty, otwarty «teren, na którym nie ma lasów, większych wzniesień ani zabudowań»
u otwarte «u zwykłe w odróżnieniu od ó, o kreskowanego»
wody otwarte «jeziora i rzeki mające przepływ»
złamanie otwarte «złamanie, wskutek którego złamana kość przebija skórę»
otwarcie I
1. «szczerze, wprost»
2. «jawnie»
otwarcie II
1. «bycie otwartym, czynnym»
2. «początek partii, rozgrywki rozgrywany według określonych reguł»
otwarcie ksiąg rachunkowych «wpisanie do ewidencji stanów składników majątku i źródeł jego finansowania na początek roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia zamykającego poprzedni rok obrotowy»
otworzyć sięotwierać się
1. «dać się odemknąć»
2. «rozchylić się szeroko»
3. «wyjawić swoje myśli, odczucia»
4. «stać się dostępnym»
5. «stać się widocznym»
6. «powstać, zaistnieć»
7. «stać się gotowym i chętnym na zmiany, na przyjęcie czegoś nowego»
8. «o ranie, przetoce itp: zacząć się jątrzyć»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia