operacyjna

Encyklopedia PWN

antyseptyka
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, sēptikós ‘sprawiający zgniliznę’],
wyjaławianie, wyjałowienie,
postępowanie mające na celu niszczenie lub zahamowanie rozwoju wszystkich żywych drobnoustrojów lub ich form przetrwalnikowych w celu zapobieżenia zakażeniom;
aseptyka
[gr. a- ‘nie’, sēptikós ‘wywołujący gnicie’],
stan, w którym pomieszczenia, materiały opatrunkowe, narzędzia, leki itp. są wolne od żywych drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych;
DOS Wymowa, ang. Disk Operating System Wymowa,
inform. nazwa nadawana przez firmę IBM systemom operacyjnym korzystającym z dysków magnetycznych;
front
[łac. frons, frontis ‘czoło’]:
informatyka
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’],
dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia