operacyjna

Encyklopedia PWN

ekon. składnik rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa; zestawienie elementów tworzących wynik finansowy w roku bieżącym i w roku poprzednim, odzwierciedlające uzyskane przychody i ponoszone koszty; jest też nazywany rachunkiem wyników.
med. dziedzina chirurgii, chirurgia klatki piersiowej;
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
UNIX
[jụ:nıks] Wymowa,
pocz. UNICS, ang. Uniplexed Information and Computing Service,
inform. ogólna nazwa wielodostępnych i wieloprogramowych systemów operacyjnych, które definiują jednolite, standardowe środowisko działania programów i umożliwiają łatwe przenoszenie programów użytkowych między różnymi systemami informatycznymi;
bufor
[ang.],
inform. część pamięci komputera lub urządzenia peryferyjnego przeznaczona do przechowywania danych przekazywanych między procesami lub urządzeniami (np. z dysku do pamięci operacyjnej, z pamięci operacyjnej do drukarki);
uzbrojony i opancerzony wóz bojowy, mający zdolność manewrowania oraz pokonywania przeszkód, przeznaczony do działania w bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia