molekularne

Encyklopedia PWN

biol. wszystkie przejawy procesu ewolucji obserwowane na poziomie molekularnym, tj. na poziomie sekwencji kwasów nukleinowych bądź sekwencji i struktur przestrzennych poszczególnych białek.
dziedzina nauk med. opierająca się na zdobyczach biologii molekularnej;
w mechanice kwantowej metoda, oprac. przez R.S. Mullikena, przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla elektronów w cząsteczkach, polegająca na przypisaniu każdemu elektronowi osobnej funkcji falowej zależnej od współrzędnych tego elektronu.
metoda analizy ruchu układu N atomów pod wpływem sił wzajemnego oddziaływania;
receptor molekularny, gospodarz, ligand,
cząsteczka chem. o specyficznej budowie przestrzennej, mająca zdolność selektywnego wiązania cząsteczek (substratów) wybranych spośród mieszaniny różnych cząsteczek chem. poprzez oddziaływania międzycząsteczkowe;
wyznakowany fragment DNA lub RNA, wykorzystywany do lokalizowania komplementarnych sekwencji DNA lub RNA oraz do oceny poziomu ekspresji RNA za pomocą hybrydyzacji kwasów nukleinowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia