modyfikowane

Encyklopedia PWN

modyfikowanie stopu, modyfikacja stopu,
w odlewnictwie dodawanie do ciekłego stopu małych ilości substancji zw. modyfikatorami, które wpływają na przebieg procesu krzepnięcia i wskutek tego na strukturę i właściwości otrzymanych odlewów;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
elektroda modyfikowana, elektroda modyfikowana chemicznie,
elektroda z materiału przewodzącego lub półprzewodnikowego, pokryta mono- lub policząsteczkową warstwą modyfikatora, w sposób, który pozwala na racjonalne wykorzystanie chem., elektrochem., opt. i elektr. właściwości warstwy i elektrody;
skrobia naturalna o zmienionych właściwościach i składzie, metodami fiz. (obróbka cieplna), enzymatycznymi (np. dodatek α-amylazy) lub chem., w celu nadania pożądanych cech funkcjonalnych;
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia