modyfikowane

Encyklopedia PWN

modyfikowanie stopu, modyfikacja stopu,
w odlewnictwie dodawanie do ciekłego stopu małych ilości substancji zw. modyfikatorami, które wpływają na przebieg procesu krzepnięcia i wskutek tego na strukturę i właściwości otrzymanych odlewów;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
elektroda modyfikowana, elektroda modyfikowana chemicznie,
elektroda z materiału przewodzącego lub półprzewodnikowego, pokryta mono- lub policząsteczkową warstwą modyfikatora, w sposób, który pozwala na racjonalne wykorzystanie chem., elektrochem., opt. i elektr. właściwości warstwy i elektrody;
skrobia naturalna o zmienionych właściwościach i składzie, metodami fiz. (obróbka cieplna), enzymatycznymi (np. dodatek α-amylazy) lub chem., w celu nadania pożądanych cech funkcjonalnych;
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
żywice syntetyczne należące do poliestrów;
Awangarda Krakowska, zw. także pierwszą Awangardą,
grupa poetów (J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek, T. Peiper) skupiona 1922–27 wokół krak. pisma „Zwrotnica”;
beton
[fr. < łac.],
materiał budowlany wieloskładnikowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach kruszywa drobnego i grubego (np. piasku i żwiru) ze spoiwem mineralnym (najczęściej cementem) i wodą, a następnie stwardnienie uzyskanej mieszanki betonowej (niekiedy pot. zw. też b.);
elektroceramika
[gr.],
ceramika elektrotechniczna,
materiały (i wyroby) stosowane w elektrotechnice, elektronice i elektrotermii ze względu na ich właściwości (duża rezystywność i wytrzymałość elektr., mała stratność elektr., ogniotrwałość itp.)
farby, których spoiwem są schnące oleje roślinne (najczęściej lniany, tungowy), rzadziej półschnące oleje roślinne (np. sojowy) i nieschnące oleje roślinne (np. rycynowy), izomeryzowane lub dehydratowane bądź też chemicznie modyfikowane (np. bezwodnikiem maleinowym) oleje siarkowane;
żywice syntetyczne otrzymywane z bezwodnika ftalowego i gliceryny;
metoda wprowadzania domieszek do krystalicznego ciała stałego, polegająca na bombardowaniu jego powierzchni silnie skupioną wiązką jonów o dużej energii (od kilku keV do kilku MeV);
lakiery, których substancjami błonotwórczymi są żywice alkidowe (często modyfikowane innymi związkami chemicznymi);
wytwarzanie lub modyfikowanie pola akustycznego w określonym obszarze przestrzeni zamkniętej (sala koncertowa, wnętrze kościoła, studio radiowe i telewizyjne i in.) lub otwartej (np. stadion sport., plac) za pomocą dźwiękonadawczych i dźwiękoodbiorczych urządzeń elektroakustycznych (elektroakustyka).
środki spoż. wzbogacone w określone składniki lub o zwiększonej zawartości składników naturalnych, o różnym przeznaczeniu żywieniowym;
wolno wysychające oleje, gł. roślinne (np. makowy, sojowy, safrolowy), stosowane do modyfikowania żywic alkidowych (ftalowych);
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
nazwa nadana przez Hiszpanów osiadłym plemionom indiańskim, zamieszkującym dolinę rz. Rio Grande oraz płaskowyż sięgający do rz. Małe Kolorado (obecne stany Arizona i Nowy Meksyk w USA);
sito molekularne, sito cząsteczkowe,
substancja porowata o ściśle określonych wymiarach porów (od dziesiątych części do kilku nm) mająca zdolność absorbowania małych cząsteczek (których wielkość odpowiada wielkości porów).

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

modyfikacja
1. «częściowa zmiana czegoś nienaruszająca istoty rzeczy; też: rzecz zmieniona w taki sposób»
2. «zmiana cechy organizmu wywołana czynnikami środowiskowymi»

• modyfikacyjny • modyfikować
modyfikować się «zmieniać się, przekształcać się częściowo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia