kowariancji

Encyklopedia PWN

statyst. metoda analizy, uogólnienie analizy wariancji, w sytuacji, gdy występuje więcej niż jedna zmienna losowa;
kowariancja
[łac.],
mat., statyst. dla zmiennych losowych X, Y liczba wyrażająca się wzorem E[(XEX)(YEY)], gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
Ornsteina–Uhlenbecka proces
[p. ornstina ulenbeka],
mat., fiz. stacjonarne rozwiązanie stochastycznego równania różniczkowego m dVt = −βVtdt + dWt (równanie Langevina) — Vt jest prędkością drobiny o masie m zawieszonej w ośrodku (cieczy lub gazie), β odpowiada współczynnikowi tarcia w ośrodku, natomiast dWt jest wpływem zderzeń z cząsteczkami ośrodka (czyli różniczką, w sensie Ito, ruchu Browna);
autokorelacja
[gr.-łac.],
mat. pojęcie z dziedziny procesów stochastycznych stacjonarnych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia