jednorodnych

Encyklopedia PWN

samorzutne narastanie, wskutek samograwitacji, fluktuacji gęstości w jednorodnym ośrodku gazowym (obłoku materii), prowadzące do fragmentacji ośrodka;
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
kondensacja
[łac. condensatio ‘zgęszczenie’],
chem. reakcja łączenia się co najmniej 2 cząsteczek związku chem. z jednoczesnym wydzieleniem prostej cząsteczki, np. wody, chlorowodoru, zwykle jako produktu ubocznego;
micella
[łac.],
bot. obszar o strukturze krystalicznej w substancji zbudowanej z łańcuchowych jednorodnych polimerów;
zbiornik do otrzymywania (po zmieszaniu) jednorodnych mieszanin cieczy albo mieszanin cieczy z niewielką ilością rozproszonego ciała stałego lub gazu;
fiz. stan materii występujący podczas oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego o dużym natężeniu (światła laserowego) z materią, gdy prawdopodobieństwo przejść wymuszonych (czyli zachodzących dzięki emisji wymuszonej i absorpcji) jest dużo większe niż prawdopodobieństwo emisji spontanicznej (emisja światła).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia