jednolity

Encyklopedia PWN

Jednolity akt europejski, ang. Single European Act,
traktat między państwami Wspólnot Eur., zawarty II 1986, wszedł w życie 1 VII 1987;
demokr. zasada organizacji szkolnictwa, zapewniająca całej młodzieży równość szans w dostępie do wszystkich szczebli kształcenia, polegająca na istnieniu jednego, spójnego systemu szkół o jednolitej podstawie programowej, który umożliwia przejście z jednego stopnia szkół do innego.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
ekon. cena papieru wartościowego;
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia