jednolity

Encyklopedia PWN

przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
ekon. grupy krajów, które na podstawie formalnej umowy prowadzą jednolitą politykę walutową, utrzymują rezerwy walutowe w danej walucie, stosują jednolite zasady rozliczeń walutowych z krajami spoza strefy;
med. postępowanie leczn. mające na celu unieczynnienie ogniska zaburzeń rytmu serca lub nieprawidłowej wewnątrzsercowej drogi przewodzenia impulsów;
abrewiatura
[łac. abbrevio ‘skracam’],
książka:
acquis communautaire
[akị komünotẹ:r; fr.],
wspólnotowy dorobek prawny; termin stosowany w kontekście prawa Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (UE), używany w rozumieniu wąskim i szerokim, zamiennie z terminami: prawo wspólnotowe, eur. prawo wspólnotowe i prawo europejskie.
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia