inwersyjnej

Encyklopedia PWN

krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
MOS, ang. Metal-Oxide-Semiconductor,
struktura półprzewodnikowa, stanowiąca układ 3 warstw: metalu, tlenku i półprzewodnika, wytwarzana technologią, zw. technologią MOS (będąca odmianą technologii planarnej).
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
dodekafonia
[gr. dṓdeka ‘dwanaście’, phōnḗ ‘dźwięk’],
muz. technika komponowania za pomocą 12 dźwięków.
zespół metod elektrochem. (analiza elektrochemiczna) stosowanych w badaniach fizykochemicznych i w analizie chem., polegających na pomiarze zmian natężenia prądu płynącego przez elektrodę pracującą (wskaźnikową) i przeciwelektrodę związanych z zachodzącymi na granicy faz elektroda–roztwór reakcjami redukcji i utleniania.
chronopotencjometria
[gr. chrónos ‘czas’, łac. potentia ‘możność’,‘siła’, gr. metréō ‘mierzę’],
zespół elektrochem. metod badawczych; polegających na rejestracji zmian w czasie potencjału elektrody wskaźnikowej (np. elektrody rtęciowej) podczas elektrolizy roztworu prowadzonej przy przepływie prądu o stałym natężeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia