gałęziami

Encyklopedia PWN

ekon. ogół dostawców jednego dobra;
zbiór norm prawnych (przepisów prawnych) regulujących wyodrębnioną dziedzinę życia społecznego;
ekon. techniczne, prawne i ekonomiczne czynniki utrudniające podjęcie (lub zaprzestanie) produkcji danego dobra.
ekon. stan gospodarki, który występuje, gdy przedsiębiorcy osiągają takie same stopy zysku.
oligopol
[gr.],
ekon. struktura rynku, w której ogromne przedsiębiorstwa powstałe wskutek procesów koncentracji konkurują ze sobą, a kilku dostawców tworzy tzw. grupę dominującą, dostarczającą ponad 80% podaży gałęzi;
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia