czasowe

Encyklopedia PWN

wojsk. urządzenie stosowane do wywoływania, w odpowiednim momencie, zapalenia lub wybuchu ładunku bojowego pocisku, miny bomby, głowicy bojowej itp.; współcześnie istnieje wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych z., których działanie opiera się na wykorzystaniu różnych zjawisk fiz.: akustycznych, magnet., opt., elektromagnetyczne i in..
socjol. normy wyznaczające organizację czasu w ramach interakcji, grupy, zbiorowości.
geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
Granger
[grẹındżər]
Clive William John, ur. 4 IX 1934, Swansea (Walia), zm. 27 V 2009, San Diego (stan Kalifornia),
brytyjski ekonomista, matematyk i statystyk, mieszkający i pracujący w USA;
rodzaj systemu telekomunikacyjnego, złożonego z urządzeń służących do przesyłania sygnałów elektr. i mających określone cechy konstrukcyjne;
rodzaj kary pozbawienia wolności, polegający na skierowaniu skazanego do odległej miejscowości lub kolonii na przymusowy pobyt dożywotni lub czasowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia