czasem

Encyklopedia PWN

czas, gr. aiṓn [‘trwanie’] lub chrónos [‘następstwo’],
kolejność występowania po sobie zjawisk i zdarzeń, stanowiąca przedmiot badań chronologii;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
językozn. kategoria fleksyjna czasownika służąca jako gramatyczny środek określania czasu sytuacji, która jest treścią wypowiadanego zdania, poprzez jej relację do momentu czasowego już wyznaczonego;
polonijny tygodnik ogólnoinformacyjny, wyd. od 1915 w Winnipeg (Kanada);
dziennik informacyjno-polit., wyd. 1848–1934 w Krakowie, 1935–39 w Warszawie;
liczba godzin, w ciągu których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia