automatyczne

Encyklopedia PWN

billing
[ang. bill ‘rachunek’],
zespół czynności wykonywanych w nowoczesnych sieciach telekomunik. mających na celu automatyczne wystawienie rachunku za usługi zrealizowane w tych sieciach.
broń używana w różnych konkurencjach;
cerebralizacja
[łac. cerebrum ‘mózg’],
encefalizacja,
zjawisko polegające na przejmowaniu, w miarę rozwoju filogenetycznego zwierząt, funkcji niższych ośrodków nerwowych przez ośrodki wyższe;
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
cybernetyka
[gr. kybernḗtes ‘sternik’, ‘zarządca’ < kybernáō ‘steruję’],
nauka o sterowaniu oraz przesyłaniu i przetwarzaniu informacji w systemach techn., biol. i społecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia