Granica

Encyklopedia PWN

Akka, ‘Akkô, arab. Aka,
m. w północno-zachodniej części Izraela, w Okręgu Północnego, nad M. Śródziemnym.
Akwileja, Aquileia,
m. w północno-wschodnich Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w pobliżu granicy ze Słowenią.
geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
państwo w południowo-zachodniej Afryce, nad Oceanem Atlantyckim
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
Bałtyckie, Morze, Bałtyk, duń. Østersøen, est. Läänemeri, fiń. Itämeri, lit. Baltijos jūra, łot. Baltijas jūŗa, niem. Ostsee, ros. Bałtịjskoje mọrie, szwedz. Ostersjön, ang. Baltic Sea,
śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego.
Bardini Aleksander, ur. 17 XI 1913, Łódź, zm. 30 VII 1995, Warszawa,
reżyser, aktor.
Berezwecz, Bieriezwieczje,
w. na Białorusi, w obwodzie witebskim; obecnie w granicach m. Głębokie.
Besarabia, Bessarabija, Bessarabiia,
kraina historyczna między Dniestrem, Prutem i wybrzeżem M. Czarnego;
pow. ziemski we wschodniej części woj. lubel., przy granicy z Ukrainą;
Curzona linia
[kə:rzena l.],
projekt pol.-sowieckiej linii demarkacyjnej, przedstawiony 1920 przez bryt. min. spraw zagranicznych G.N. Curzona sowieckiemu min. G. Cziczerinowi na konferencji w Spa; na linię tę miały się cofnąć wojska pol. po podpisaniu rozejmu w wojnie z sowiecką Rosją;
Czarna Hańcza, białorus. Czorna Hancza, Čorna Hanča, ros. Czorna Hańcza, Čërna Han'ča,
rzeka w Polsce i na Białorusi, lewy dopływ Niemna;
Derrida Jacques Wymowa, ur. 15 VII 1930, El Biar (Al-Abjar), Algieria, zm. 8 X 2004, Paryż,
filozof francuski, krytyk strukturalizmu, uważany za jednego ze współtwórców filozoficznego postmodernizmu.
Dżammu i Kaszmir, właśc. Dźammu i Kaśmir, hindi Jammū aur Kaśmīr, ang. Jammu and Kashmir Wymowa,
stan w północnych Indiach, na pograniczu z Pakistanem i Chinami.
najmłodszy (trzeci) okres neoproterozoiku, trwający od ok. 630 do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (system) obejmująca powstałe w tym czasie skały.

Słownik języka polskiego PWN

granica
1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar»
2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś»
3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego»
4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka»

• graniczny
górna granica czegoś «poziom, wartość jakiegoś zjawiska lub parametru najwyższe z możliwych»
granica geograficzna «granica jakiegoś zjawiska w terenie»
granica naturalna «granica przebiegająca wzdłuż naturalnych elementów krajobrazu»
granica państwa «powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych państw»
granica wieku «minimalna lub maksymalna liczba lat, które powinna mieć osoba, aby spełniać jakieś wymagania»
granice wzrostu «koncepcja ekonomiczna przewidująca nieuchronny kres dotychczasowych form wzrostu gospodarczego po wyczerpaniu zasobów naturalnych Ziemi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia