środkiem

Encyklopedia PWN

środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
środki prawne przysługujące stronom i in. uczestnikom postępowania przed określonym organem, zmierzające do zmiany lub uchylenia orzeczenia tego organu;
środki przymusu państw. stosowane wobec osób, które sąd lub organ adm. uznał za niebezpieczne dla porządku prawnego;
środki zapobiegające uchylaniu się podejrzanego (oskarżonego) od osądzenia i wykonania kary, stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegające popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa;
w polskim prawie środki nie będące karą, stosowane wobec nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji.
mat. pojęcie odpowiadające intuicji znajdowania dla figury (bryły) ograniczonej, w której rozmieszczono masy, takiego punktu, w którym moment statyczny jest równy zeru (środek masy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia