środkiem

Encyklopedia PWN

środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
środki prawne przysługujące stronom i in. uczestnikom postępowania przed określonym organem, zmierzające do zmiany lub uchylenia orzeczenia tego organu;
środki przymusu państw. stosowane wobec osób, które sąd lub organ adm. uznał za niebezpieczne dla porządku prawnego;
środki zapobiegające uchylaniu się podejrzanego (oskarżonego) od osądzenia i wykonania kary, stosowane w postępowaniu karnym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegające popełnieniu przez oskarżonego nowego przestępstwa;
w pol. prawie środki nie będące karą, stosowane wobec nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji.
mat. pojęcie odpowiadające intuicji znajdowania dla figury (bryły) ograniczonej, w której rozmieszczono masy, takiego punktu, w którym moment statyczny jest równy zeru (środek masy).
mech. środek ciężkości płynu, który zmieściłby się w objętości zanurzonego w nim ciała (lub zanurzonej części ciała);
środki wychowawcze stosowane wobec sprawcy wykroczenia w razie odstąpienia od wymierzenia mu kary.
w procesie karnym czynności organów procesowych (sądu, prokuratury, policji, organu administracji), które mają na celu zmuszenie osób objętych postępowaniem karnym do dopełnienia określonych obowiązków prawnych lub do zachowania się w sposób przewidziany przez prawo;
ekon. składniki majątkowe przedsiębiorstwa, takie jak maszyny, urządzenia, budynki o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości przekraczającej kwotę określaną w odpowiednich przepisach;
fiz. punkt przyłożenia siły wypadkowej sił ciężkości (ciężar) działających na poszczególne elementy bryły sztywnej;
fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
mat. dla danej figury — taki punkt, że symetria środkowa względem niego przeprowadza figurę na nią samą.
krystal. punkt wewnątrz figury geometrycznej, mający tę własność, że na dowolnej prostej przeprowadzonej przez ten punkt, w jednakowej od niego odległości, znajdują się identyczne części figury;
prawo mogą być orzekane przez sąd obok lub zamiast kary;
ekon. składniki majątkowe przedsiębiorstwa;
związki chemiczne o dużej toksyczności, które użyte na polu walki mogą wywołać u ludzi zatrucia, śmierć lub mieć działanie obezwładniające;
środki stosowane w celu wywołania narkozy, tzn. przejściowego stanu zahamowania czynności kory mózgowej, ośrodków podkorowych i rdzeniowych, w celu przeprowadzenia bezbolesnego zabiegu chirurgicznego;

Słownik języka polskiego PWN

środkiem «na środku, pośrodku»
środek
1. «miejsce jednakowo oddalone od brzegów powierzchni lub przedmiotu»
2. «moment dzielący na dwie równe części jakiś okres, wydarzenie lub zjawisko»
3. «wewnętrzna część czegoś»
4. «coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś»
5. «metoda prowadząca do osiągnięcia celu»
6. «substancja chemiczna, preparat itp. stosowane w określonym celu»

• środkowy • środeczek
środki «zasoby materialne»
bojowe środki trujące, chemiczne «substancje chemiczne, które użyte w walce zbrojnej porażają ludzi»
środek chwastobójczy «środek chemiczny do zwalczania chwastów»
środek cieniujący, kontrastowy «substancja chemiczna wprowadzana do badanego narządu w celu uwidocznienia go na obrazie rentgenowskim»
środek ciężkości «punkt przedmiotu, który musi znajdować się nad jego podstawą, żeby przedmiot nie przewracał się»
środek dopingujący «środek farmakologiczny zwiększający sprawność i wydolność organizmu»
środek dowodowy «dowód, na podstawie którego wydaje się wyrok sądowy»
środek gryzoniobójczy «środek chemiczny do zwalczania gryzoni»
środek jajobójczy «środek chemiczny niszczący jaja szkodników roślin i pasożytów ssaków»
środek kontaktowy «substancja chemiczna do spryskiwania roślin w celu ich ochrony przed szkodnikami»
środek prawny
1. «postępowanie służące do zmiany orzeczenia sądu lub władzy, np. zażalenie, apelacja, kasacja»
2. «każdy akt służący do dochodzenia praw, np. pozew, sprzeciw»
środek promieniochronny «środek chemiczny, redukujący skutki promieniowania»
środek symetrii «punkt, względem którego dowolny punkt figury ma odpowiadający sobie punkt również należący do tej figury»
środki adsorpcyjne «substancje wchłaniające bakterie i toksyny»
środki hipotensyjne «leki obniżające ciśnienie krwi»
środki masowego przekazu «prasa, radio i telewizja»
środki piorące «proszki, płyny, mydła itp. używane do prania»
środki produkcji «urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie produkcji»
środki ściągające «leki i kosmetyki przeciwzapalne i kurczące naczynia krwionośne»
środki trwałe «maszyny, urządzenia, budynki itp. stanowiące majątek przedsiębiorstwa»
środki trzeźwiące «środki przywracające przytomność omdlałej osobie»
środki wyrazu «sposoby wypowiadania się w dziele sztuki»
środki zapobiegawcze «środki zapobiegające uchyleniu się kogoś od odpowiedzialności karnej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia