zasoby naturalne
 
Encyklopedia PWN
zasoby naturalne,
ekon. twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji;
dzielą się na zasoby naturalne odnawialne i nieodnawialne; zasoby naturalne odnawialne to np.: wody, atmosfera, drewno, zasoby rybne; zasoby te występują w postaci strumieni, a ich odnawialność wynika z istnienia zamkniętych obiegów materii: tlenu, wody, azotu; zasoby naturalne nieodnawialne to przede wszystkim zasoby energetyczne (paliwa kopalne) oraz minerały; korzystanie przez człowieka z zasobów naturalnych próbują wyjaśnić 2 konkurencyjne teorie zasobów: statyczna i dynamiczna.
Statyczna teoria zasobów naturalnych zakłada, że powstały one w wyniku ewolucji i ich rozmiary są skończone; wynika z tego, że wykorzystywanie zasobów naturalnych musi prowadzić do ich wyczerpania; teoria ta legła u podstaw koncepcji wzrostu zerowego, nakazującej zahamowanie wzrostu gospodarczego w skali światowej; teoria dynamiczna traktuje zasoby naturalne jako produkt ludzkiej wiedzy, np. złoża uranu nie były zasobem przed odkryciem reakcji jądrowej i wynalezieniem reaktorów; zwolennicy tej teorii przyjmują, że dopóki rozwijać się będzie nauka, rozporządzalne zasoby będą wzrastać; krytycy tego stanowiska nazywają je optymizmem technologicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia