wapnowanie gleb
 
Encyklopedia PWN
wapnowanie gleb,
zabieg agrotechn. zaliczany niekiedy do agromelioracji, polegający na nawożeniu gleb zasadowymi związkami wapnia (gł. w postaci węglanów i tlenków) zawartymi w nawozach wapniowych;
wapnowanie gleb ma na celu zobojętnienie nadmiernej kwasowości gleb oraz polepszenie właściwości fiz.-chem. gleb, a zwłaszcza ich struktury, m.in. przez koagulację koloidów glebowych i wpływ na kierunek rozkładu resztek org.; wapnowanie gleb zwiększa działanie innych nawozów miner. i org.; wielkość dawek jest zależna od pH gleby, jej składu granulometrycznego i gatunku uprawianych roślin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia