szereg homologiczny
 
Encyklopedia PWN
szereg homologiczny,
ciąg związków org. o cząsteczkach zawierających jednakowe grupy funkcyjne i mających taką samą budowę chem., różniących się między sobą o taką samą jednostkę strukturalną,
np. grupę metylenową –CH2– w szkielecie węglowodorowym. Człony danego sz.h. (homologi) mają wspólny sumaryczny wzór ogólny; np. szeregowi homologicznemu acyklicznych węglowodorów nasyconych (alkany) odpowiada wzór CnH2n+2, a szeregowi homologicznemu monohydroksylowych alkoholi alifatycznych — wzór CnH2n+1OH (gdzie n — liczba atomów węgla w cząsteczce). Homologi mają zwykle podobne właściwości chem.; właściwości fiz. kolejnych homologów zmieniają się w zasadzie regularnie, np. w miarę wzrostu n wzrasta temperatura topnienia, temperatura wrzenia, ciepło spalania. Termin „szereg homologiczny”, wprowadzony przez Ch.F. Gerhardta, ma znaczenie w klasyfikacji związków organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia