segregacja
 
Encyklopedia PWN
segregacja
[łac.],
likwacja,
hutn. chem. i strukturalna niejednorodność stopu powstała podczas jego krzepnięcia;
rozróżnia się: s. strefową (makrosegregację), tj. zróżnicowanie składu chem. w całej objętości wlewka; powstaje ona wskutek różnic gęstości i temperatury krzepnięcia poszczególnych składników oraz różnicy między temperaturą przy ściankach formy a temperaturą w środku formy (zjawisku temu zapobiega się przez szybkie oziębienie krzepnącego stopu); s. dendrytyczną (mikrosegregację), zachodzącą na granicach poszczególnych ziaren; w tym przypadku środek ziarna (dendrytu) jest bogatszy w składnik o wyższej temperaturze topnienia, a brzegi — w składnik o niższej temperaturze topnienia; s. dendrytyczna występuje podczas krystalizacji roztworów stałych (szybko oziębianych); jest usuwana przez wyżarzanie (ujednorodniające); s. to również jedna z metod ogniowej rafinacji metali, w której wykorzystuje się ograniczoną rozpuszczalność metali, stanowiących domieszki w metalu rafinowanym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia