produkcja
 
Encyklopedia PWN
produkcja
[łac.],
ekon. przekształcanie zasobów w dobra oraz rezultat tego procesu.
produkcja może być mierzona za pomocą różnych miar i w odniesieniu do różnych podmiotów (przedsiębiorstw, gałęzi, województw, kraju) w przyjętym okresie (miesiącu, kwartale, roku); kategorie produkcji większych niż przedsiębiorstwo form organizacyjnych są sumą produkcji wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład danego agregatu — dlatego podane definicje dotyczą produkcji przedsiębiorstwa. Produkcja czysta — wartość nowo wytworzona w przedsiębiorstwie = produkcja globalna minus koszty materialne (surowce, energia, usługi obce) minus amortyzacja; produkcja dodana — inna miara wartości nowo wytworzonej = wartość sprzedaży minus koszty materialne; produkcja globalna — miara całkowitej działalności przesiębiorstwa = wartość (lub ilość) produkcji gotowej plus saldo produkcji w toku plus produkcja pomocnicza; produkcja gotowa (końcowa) — nie podlegająca dalszemu przekształceniu w danym przedsiębiorstwie — nie oznacza produkcji finalnej, która nie będzie ulegać dalszemu przetworzeniu w gospodarce narodowej; produkcja w toku (nie zakończona) — wyroby wytworzone w danym przedsiębiorstwie, które nie są gotowe i będą ulegać dalszemu przekształceniu w tym przedsiębiorstwie, np. półfabrykaty; do produkcji globalnej jest wliczane saldo produkcji w toku, czyli różnica między stanem na koniec i początek badanego okresu; produkcja pomocnicza — produkcja na własne potrzeby przedsiębiorstwa, nie przeznaczona do sprzedaży; produkcja uboczna — część produkcji gotowej wytwarzana „przy okazji” głównego procesu produkcyjnego, przeznaczona do sprzedaży.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia