lakierowe wyroby
 
Encyklopedia PWN
lakierowe wyroby, materiały malarskie,
materiały powłokotwórcze nanoszone na powierzchnię przedmiotów w postaci warstwy, która w odpowiednich warunkach tworzy stałą, związaną z podłożem powłokę o określonych właściwościach mech., ochronnych i dekoracyjnych;
podstawowymi składnikami wyrobów lakierowych są substancje błonotwórcze oraz pigmenty, barwniki, wypełniacze, katalizatory i inne środki pomocnicze.
Wyroby lakierowe w zależności od rodzaju substancji błonotwórczej dzieli się na: akrylowe, chlorokauczukowe, epoksydowe, alkidowe (ftalowe) i in. Należy wyróżnić wyroby lakierowe wodorozcieńczalne, w których substancjami błonotwórczymi są zmodyfikowane chemicznie (rozpuszczalne w wodzie) żywice syntet. (np. alkidowe, epoksydowe, poliuretanowe); wyroby te nie zawierają rozpuszczalników org. (lub bardzo małe ich ilości), przez co są znacznie bezpieczniejsze dla środowiska. Zależnie od zawartości innych składników wyroby lakierowe dzieli się na: niepigmentowane — do grupy tej należą: lakierypokosty, i pigmentowane, tj. farby, emalie lakiernicze, kityszpachlówki oraz wyroby lakierowe bezrozpuszczalnikowe i proszkowe. Wyroby lakierowe nanosi się na podłoże pędzlem, przez natryskiwanie (pneumatyczne, elektrostatyczne i bezpowietrzne), zanurzanie, polewanie, bębnowanie; wybór metody zależy od właściwości fizykochemicznych wyrobów lakierowych (lepkości, właściwości tiksotropowych, temperatury utwardzania powłok) oraz od rodzaju malowanego obiektu; niektóre powłoki uzyskuje się przez napylenie proszku substancji błonotwórczej i stopienie.
Po naniesieniu wyrobów lakierowych na powierzchnię powstaje spoista, gładka, zwykle twarda warstwa zestalonego wyrobu lakierowego, tzw. powłoka lakierowa; powłoki lakierowe oprócz spełniania podstawowych funkcji (powłoki ochronne i dekoracyjne) mogą być odporne na działanie czynników chem., atmosferycznych, porastanie, mogą być prądoprzewodzące, dźwiękochłonne, przeciwwibracyjne itp., zależnie od obecności odpowiednich dodatków w wyrobach lakierowych, z których zostały wytworzone; zwykle stosuje się kilka powłok nakładanych w odpowiedniej kolejności, z których każda może odznaczać się innymi właściwościami fizykochemicznymi i które razem tworzą tzw. pokrycie lakierowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia