Nigeria. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Nigeria. Gospodarka.
Nigeria jest krajem biednym, surowcowo-rolniczym, mimo dużego potencjału gospodarczego i ludnościowego; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 2 tys. dolarów USA (2007); 17,6% produktu krajowego brutto wytwarza rolnictwo, 52,7% przemysł, przede wszystkim górnictwo, 29,7% usługi (2007); częste susze, spadek cen na towary eksportowe, zaniedbania z okresu dynamicznego rozwoju sektora naftowego, korupcja i niepokoje polityczne to główne przyczyny niekorzystnej sytuacji gospodarczej. 2005 Nigeria, rekomendowana przez MFW, zawarła z Klubem Paryskim porozumienie o redukcji długu zagranicznego o ok. 60% i spłacie reszty zadłużenia wpływami z eksportu ropy naftowej.
Przemysł. Głównym źródłem dochodów Nigerii jest eksploatacja ropy naft., przy znacznym udziale kapitału zagr. (gł. bryt.); pod względem wydobycia (107 mln t, 2003) Nigeria zajmuje 9 miejsce na świecie; złoża ropy występują na obszarze całej delty Nigru oraz w szelfie; część ropy przetwarza się w krajowych rafineriach (Kaduna, Port Harcourt, Warri), większość wywozi się przez porty naft. Bonny i Burutu; Nigeria posiada też duże zasoby gazu ziemnego (wydobycie 14,3 mld m3), z czego część wykorzystywana jest w elektrowniach cieplnych: Afam, Sapele, Lagos); jest też czołowym świat. producentem kolumbitu; maleje wydobycie rud metali, gł. cyny (wyż. Dżos); niewielkie wydobycie węgla kam. (Enugu), rud żelaza; znane są złoża rud uranu, cynku i ołowiu oraz złota. Produkcja energii elektrycznej wynosi 15,6 mld kW·h (2003) i pochodzi w 62% z elektrowni cieplnych, a w 38% z elektrowni wodnych (gł. w Kainji, na Nigrze). W przemyśle przetwórczym dominują zakłady spoż. (m.in. tytoniowe) i włók., które dostarczają ponad połowę krajowej produkcji przem.; w latach 70. XX w. szybko rozwijał się przemysł maszyn., środków transportu, chem., rafineryjny, metal.; obecnie rozwój tych gałęzi utrudniają ograniczenia importowe; największe zakłady przem. są zlokalizowane we wszystkich większych miastach kraju, zwłaszcza w północno-zachodniej i północnej części; gł. ośrodkiem przem. jest Lagos (zespół miejski). Rozwinięte tradycyjne rzemiosło: tkactwo, garncarstwo, wyroby ze skóry, złota i srebra oraz drewna.
Rolnictwo. Tradycyjne rolnictwo nie zaspokaja krajowego zapotrzebowania na żywność; w celu wymuszenia wzrostu produkcji żywności wprowadzono zakaz importu wielu podstawowych artykułów (m.in. ryżu, kukurydzy). Ziemie uprawne zajmują 33% pow. kraju, pastwiska 46%; większą część produkcji rolnej dostarczają gospodarstwa tradycyjne; gł. uprawy to: maniok, jams i taro, których Nigeria jest gł. producentem świat., ponadto proso, sorgo, kukurydza — także czołowy świat. producent; inne ważne uprawy to ryż, banan plantan, bataty, kolokazja; z roślin przem. uprawia się orzeszki ziemne, bawełnę i trzcinę cukrową; plantacje kakaowca, palmy olejowej (do niedawna ważny świat. eksporter nasion i oleju palmowego, obecnie z powodu spadku zbiorów importer oleju palmowego) oraz kauczukowca (gł. na południu); ponadto niewielka uprawa kawowca i tytoniu. Na południu ważną rolę odgrywa eksploatacja lasów, gł. na opał, ale także cennych gat. (m.in. mahoniu); produkcja drewna maleje z powodu wylesienia. Pasterstwo (gł. bydła) rozwinięte w północnej części kraju; w całym kraju hoduje się owce i kozy (gł. dla skór). Rybołówstwo mor. i na jez. Czad.
Transport i łączność. Sieć komunik. stosunkowo gęsta; ponad 3,5 tys. km wąskotorowych linii kol. łączy Lagos, Ibadan i Port Harcourt z północną i północno-wschodnią częścią kraju (znaczenia kolei obniża przestarzały tabor); 194 tys. km dróg (w tym ok. 60 tys. km o pow. utwardzonej); duże znaczenie ma żegluga śródlądowa (8,6 tys. km) na rz.: Niger, Benue i Cross; gł. porty mor.: Apapa i Tin Can Island (w zespole miejskim Lagos), Port Harcourt, Warri, Sapele, Calabar, Bonny, połączone rurociągami (łączna dł. ok. 9 tys. km) z ośr. wydobycia ropy naft. w delcie Nigru; 69 lotnisk różnego typu, w tym lotniska międzynar. w Lagos (Ikeja), Abudży i Kano, Port Harcourt. 1,4 mln abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 21,6 mln telefonów komórkowych
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 43,5 mld dol. USA (2005), importu 15,2 mld dol. USA. Nigeria jest jednym z gł. eksporterów ropy naft. krajów OPEC — wywóz ropy i produktów naft. stanowi 95% wartości eksportu; ponadto wywóz kakao, kauczuku; import maszyn i środków transportu, produktów chem., wyrobów metal., tkanin, żywności; gł. partnerami handl. są: USA, Chiny, Brazylia, Hiszpania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia