wymienne

Encyklopedia PWN

oddziaływania wymienne, oddziaływania wymiany,
oddziaływania między identycznymi cząstkami opisywanymi statystyką Bosego–Einsteina lub statystyką Fermiego–Diraca (statystyki fizyczne);
oddziaływania międzycząsteczkowe, oddziaływania międzymolekularne,
wzajemne przyciąganie się lub odpychanie niezwiązanych wiązaniem chem. cząsteczek (atomów);
aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
badeńska kultura, zw. też kulturą ceramiki promienistej,
archeol. kultura środkowoeur. eneolitu rozwijająca się w 2. poł. III tysiąclecia p.n.e.;
wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
dyskietka
[fr. < gr.],
inform. dysk magnetyczny umieszczony w nierozbieralnej prostokątnej osłonie (z tworzywa sztucznego lub papieru);
Gillette
[dżılẹt]
King Camp, ur. 1855, zm. 1932,
amerykański wynalazca i przemysłowiec;
komutacja
[łac. commutatio ‘przemiana’],
językozn. zastąpienie jakiegoś odcinka w wyrażeniu językowym innym odcinkiem należącym do tej samej klasy;
górn.:
urządzenie roln. współpracujące z ciągnikiem lub samojezdne (z własnym źródłem napędu), służące do załadunku i wyładunku obornika, kompostu, torfu, nawozów mineralnych, ziemniaków, buraków cukrowych, liści, słomy, siana, kiszonek, żwiru, węgla, koksu itp;
archeol. kultura mieszkańców strefy lasów i lasostepu między Prypecią i środkowym Dnieprem a Karpatami, sięgającej po górną Cisę i dolny Dunaj; datowana na VIII–IX w.;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
Smith
[smıŧ]
Adam Wymowa, ur. 5 VI 1723, Kirkcadly (Szkocja), zm. 17 VII 1790, Edynburg,
brytyjski ekonomista, uznawany za ojca ekonomii politycznej.
ciało stałe (układ) o właściwościach magnetycznych, w którym tzw. oddziaływania wymienne między zlokalizowanymi momentami magnetycznymi, czyli spinami, mają silnie niejednorodny i przypadkowy charakter;
wartość towaru, wartość użytkowa, wartość wymienna,
ekon.:
zatrucie tlenkiem węgla (czadem), który łącząc się trwale z hemoglobiną, uniemożliwia wiązanie się jej z tlenem i powoduje niedotlenienie;
roln. wymienny zespół roboczy w maszynach rolniczych;

Słownik języka polskiego PWN

wymienny
1. «polegający na oddaniu jednej rzeczy w zamian za inną»
2. «dający się zastępować innym»

• wymiennie • wymienność
handel zamienny, wymienny «handel polegający na wymianie towaru na towar bez posługiwania się pieniędzmi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia