wielokrotny

Encyklopedia PWN

Aldebaran, α Tauri,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Byka;
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
allele
[gr.],
genet. różne formy tego samego genu, zajmujące taką samą pozycję (loci) w danym chromosomie;
Andreotti Giulio, ur. 14 I 1919, Rzym, zm. 6 V 2013, tamże,
polityk włoski;
krystal. pojęcie występujące w jednej z tzw. uogólnionych teorii symetrii;
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia