w europejski

Encyklopedia PWN

Europejska Współpraca w Dziedzinie Akredytacji, ang. European co-operation for Accreditation (EA),
międzynar. organizacja zajmująca się akredytacją w zakresie oceny zgodności;
decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie UE w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby ściganej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym (za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej roku) albo w celu wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 4 miesięcy lub środka zabezpieczającego.
Europejski Trybunał Obrachunkowy, ang. European Court of Auditors, fr. Cour des comptes européenne,
organ Wspólnot Europejskich, działający od 1977;
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), ang. European Bank for Reconstruction and Development Wymowa(EBRD Wymowa),
międzynarodowy bank, założony 1990, z siedzibą w Londynie;
Europejski System Walutowy, ang. European Monetary System (EMS),
system koordynacji polityki kursowej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; wszedł w życie 13 III 1979 z mocą wsteczną od 1 I 1979,
sądowy organ Rady Europy powołany zgodnie z Europejską konwencją praw człowieka z 1950, działający od 1959.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia