typie fleksyjnym

Encyklopedia PWN

typ morfologiczny języków;
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
ortografia
[gr. orhtós ‘prawidłowy’, ‘poprawny’, gráphō ‘piszę’],
ustalony system pisania, zaakceptowany i przestrzegany przez ogół użytkowników danego języka;
aspekt
[łac.],
językozn. kategoria gramatyczna czasownika wyrażająca opozycję sposobów widzenia akcji; w językach słowiańskich jest to opozycja czasowników dokonanych do niedokonanych;
typologia języków, klasyfikacja typologiczna języków,
ustalanie zasad klasyfikacji systemów językowych ze względu na ich strukturę (fonologiczną, morfologiczną, składniową);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia