szkolna

Encyklopedia PWN

ogół procesów, które powodują różnicowanie się dróg i szans kształcenia osób na różnych szczeblach szkolnictwa ze względu na ich określone cechy, kwalifikacje, środowisko pochodzenia.
biblioteki organicznie związane ze szkołami, uczestniczą w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
nakładany przez państwo na prawnych opiekunów dzieci obowiązek ich kształcenia, począwszy od określonego wieku, przez określoną liczbę lat i w określonym zakresie.
pedag. częściowe lub niepowetowane straty, które ponoszą uczniowie na skutek różnorodnych przeszkód utrudniających im osiągnięcie założonych celów edukacyjnych;
pojęcie pedagog. odnoszące się do liczby uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej w wieku obowiązku szkolnego, w stosunku do ogółu absolwentów w danym roku szkolnym.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (WSiP),
wydawnictwo utworzone 1974 w Warszawie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia